Anasayfa / KOBİ / Kobi nedir? / KOBİ nedir?

KOBİ nedir?

KOBİ terimi günlük hayatta özellikle ekonomi ile ilgili konularda sıkça kullanılan bir terimdir. Bunun yanında KOBİ’lerin Türkiye ve dünya ekonomisi içerisinde kapladığı geniş alan düşünüldüğünde ekonomik verilere ilgi duyanların bu terim ile kastedilenin gerçekte ne olduğunu ve KOBİ’lerle ilgili en azından genel bilgileri bilmesi kaçınılmaz olmaktadır. Bu yazıda; KOBİ ya da Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme nedir, KOBİ türleri nelerdir, KOBİ’lerin Türkiye ekonomisindeki yeri nedir, diğer ülkelerde KOBİ’lerin ülke ekonomileri içerisindeki yeri nedir gibi soruların cevaplarına yer verilerek, konuya ilgi duyanlara önemli bazı genel bilgiler verilecektir.

 • KOBİ teriminin açılımı nedir?

KOBİ, ‘Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme’ teriminin kısa adıdır.

 • Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ) ne demektir?

Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ): 250 (İkiyüzelli) kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40.000.000 TL (kırk milyon Türk Lirası)’nı aşmayan ve mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler veya girişimlerdir.

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) Sınıflandırılması

 • Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) kaça ayrılır ve sınıflandırma esasları nelerdir?

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler; istihdam edilen çalışan sayısına ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosuna göre üçe ayrılır:

 1.           Mikro İşletme: 10 (On) kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1.000.000 TL (bir milyon Türk Lirası)’nı aşmayan işletmeler.
 2.           Küçük İşletme: 50 (Elli) kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 8.000.000 TL (sekiz milyon Türk Lirası)’nı aşmayan işletmeler.
 3.         Orta Büyüklükteki İşletme: 250 (İkiyüzelli) kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40.000.000 TL (kırk milyon Türk Lirası)’nı aşmayan işletmeler.

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri

 • Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin Türkiye’de faaliyet gösteren işletmeler içerisindeki oranı nedir?

KOBİ’ler Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerin sayıca %99,9’unu oluşturur. Bu oranın %95,62’sini Mikro İşletme, % 3,77’sini Küçük İşletme, % 0,5’i Orta İşletmeler oluşturmaktadır.

 • Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin gelirlerinin GSMH içerisindeki oranı nedir?

KOBİ’lerin GSMH içerisindeki oranı %55’tir.

 • Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerdeki istihdamın toplam istihdama oranı nedir?

KOBİ’lerdeki istihdamın Türkiye toplam istihdam içerisindeki oranı %78’dir.

Türkiye’de Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme Politikası

Türkiye’de KOBİ politikaları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ilgili kuruluşu Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından yürütülmektedir.

KOSGEB 2011 – 2015 Stratejik Planında KOBİ’ler için belirlenmiş amaçlar:

– KOBİ’lerin yönetim becerilerini ve kurumsal yetkinliklerini geliştirmek

– KOBİ’lerin, ARGE ve inovasyona dayalı faaliyetlerini artırmak

– Girişimcilik kültürünü geliştirmek ve başarılı yeni işletmelerin kurulmasını teşvik etmektir.

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Dünya Ekonomisindeki Yeri

 • Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin diğer ülkelerde ekonomi içerisindeki yeri nedir?

Diğer ülke ekonomileri içerisinde KOBİ’lerin yeri incelendiğinde, tüm işletmeler içerisindeki oranı, toplam istihdam oranı ve katma değer içerisindeki paylarının Türkiye değerlerine yakın olduğu görülecektir.

Tablo 1: KOBİ’lerin ekonomideki paylarının seçilmiş ülkeler ile karşılaştırılması (2010) (KOBİ Stratejisi Eylem Planı 2011-2013)

KAYNAKÇA

 • KOSGEB Tanıtım Kataloğu
 • KOBİ Stratejisi Eylem Planı 2011-2013, Nisan 2011, Ankara
 • T.C. Resmi Gazete. (2005). Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri Ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik. 18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı.

Hakkımızda admin

Bir cevap yazın